Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Z początkiem maja 2020 r. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) przystąpiło do projektu „openSPACE” – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego celem będzie uporządkowanie oraz digitalizacja zasobów danych naukowych zgromadzonych   przez  lata istnienia i funkcjonowania instytutu.

CBK PAN jest jedyną instytucją w Polsce prowadzącą prace naukowe i techniczne oparte na eksperymentach kosmicznych w zakresie fizyki  przestrzeni  kosmicznej   oraz fizycznych

i geodynamicznych badaniach planet i Ziemi. Tutaj rozwijane są praktyczne zastosowania działalności kosmicznej, m.in. poprzez poszerzanie  zastosowania    technik       satelitarnych 

w monitorowaniu powierzchni lądów, prowadzeniu obserwacji obszarów granicznych Unii Europejskiej, wykorzystania nawigacji satelitarnej i obserwacji Ziemi w sytuacjach kryzysowych. 

Instytut od momentu powstania w 1977 roku jest predestynowany do prowadzenia badań naukowych i działań na rzecz rozwoju branży kosmicznej w Polsce. Przez lata funkcjonowania Centrum zgromadziło ogromne i cenne zasoby nauki o unikalnym charakterze. Dotyczą one między innymi danych o przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i na Ziemi, a także fizyki Słońca – wszystkie z szeregiem praktycznych zastosowań. 

Do tej pory proces zamówienia na dane z CBK PAN oraz ich udostępnienia przebiegał standardowo w oparciu o kontakt telefoniczny i mailowy. Jednak ponowne wykorzystywanie takich danych CBK bywa utrudnione ze względu na różne czynniki, między innymi poprzez rozproszenie materiałów  naukowych,  brak  ich  ustandaryzowania 

i digitalizacji. Okazuje się, że niektóre z nich są obecnie wręcz niedostępne do ponownego wykorzystywania. Ponieważ wartość danych CBK PAN stanowi nieoceniony potencjał społeczno-gospodarczy, projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” wypełni lukę związaną z rozwiązaniem takich problemów

Celem projektu „openSPACE” jest cyfrowe
udostępnienie zasobów informacyjnych dotyczących obserwacji Ziemi i kosmosu
właśnie       poprzez          ich digitalizację,
a  dodatkowo  oznaczenie,    czyszczenie,
podniesienie jakości, z opisem wystandaryzowanych           metadanych,
a także  upowszechnienie   tych  danych

w Internecie w sposób bezpłatny, otwarty, z oznaczoną jakością, która pozwoli na ich efektywne szerokie wykorzystanie.        Projekt             zakłada

powstanie w ciągu 3 lat dwóch baz danych    –    dane    naukowe   CBK  PAN

oraz nieprzetworzone surowe dane pomiarowe dotyczące nauki – które oprócz walorów niewątpliwie ważnych dla poszerzenia    wiedzy  społeczeństwa,
wykorzystaniu ich w badaniach naukowych a także na rzecz administracji publicznej i społeczeństwa ogólnie, pozwolą na rozwój wielu branż, nie tylko kosmicznej.

Projekt   „openSPACE”   –   repozytorium   otwartych  danych     wysokiej   wartości
z obserwacji Ziemi kosmosu jest realizowany w ramach  Programu Operacyjnego    Polska    Cyfrowa    na    lata    2014-2020,    w  Osi Priorytetowej nr

„E-administracja   i   otwarty  rząd”;  Działaniu  nr  2.3 „Cyfrowa  dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content