Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

High value open data repository
of Earth and space observations

Dyskusje o dostępie do danych naukowych w projekcie openSPACE

Dyskusje o dostępie do danych naukowych w projekcie openSPACE

W

związku z opracowaniem dokumentu rządowego „Polityka naukowa państwa” w ramach prekonsultacji publicznych trwają dyskusje na temat strategicznych kierunków działań i priorytetów resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Do konsultacji projektu PNP zaproszono najważniejsze instytucje reprezentujące polskie środowisko naukowe, w tym instytuty Polskiej Akademii Nauk, wykorzystano szereg opracowań i publikacji pokonferencyjnych Narodowego Kongresu Nauki, Komitetu Polityki Naukowej oraz innych. Warto podkreślić, że dokument będzie spełniał nową funkcję, strategiczną w założeniach dla rządu i ministerstw, włączając w swoją strukturę zarówno światowe standardy i wyzwania stojące przed nauką, jak i europejskie, charakterystyczne dla UE.

W ten i podobny trend konsultacji publicznych w przygotowaniach dokumentu o wysokiej randze zastosowania w polityce państwowej doskonale wpisuje się realizowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, dzięki któremu dostęp do unikatowych zasobów danych naukowych w obszarze „space”, zgromadzonych w CBK PAN, będzie otwarty i publicznie dostępny, a sposób ich wykorzystania istotnie szeroki.

Proces realizacji projektu openSPACE, zakładającego digitalizację i archiwizację zebranych na przestrzeni lat danych naukowych, jest złożony i wymaga wielu przygotowań. Na początku grudnia bieżącego roku zorganizowano w CBK PAN cykl seminaryjnych dyskusji nad zagadnieniami sposobu otwierania danych dotyczących badań kosmosu i Ziemi w kontekście komplementarności z metodyką udostępniania danych naukowych. W dyskusjach podjęto tematykę m.in. skutecznego otwierania danych sektora publicznego, w tym prawnego standardu otwartości danych naukowych, pracy projektowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych czy zastosowania technicznego standardu otwartości danych.


Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content