Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

High value open data repository
of Earth and space observations

Grupy Docelowe

CBK PAN otworzy dostęp do swoich zasobów naukowych nie tylko dla branży kosmicznej!

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, realizowany obecnie w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN), dzięki założeniom uporządkowania i digitalizacji zasobów danych instytutu oraz ich upowszechnienia bezpłatnie w Internecie, pozwoli na otwarcie dostępu do unikalnych materiałów, które mogą być wykorzystane nie tylko w branży kosmicznej. Zarówno beneficjentami, jak i interesariuszami wysokiej wartości materiałów CBK PAN, oprócz środowisk naukowych będą także przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe czy nawet administracja.

Instytut CBK PAN od momentu powstania (1977) prowadzi badania naukowe i działania na rzecz rozwoju branży kosmicznej. Dokumentacja i dane naukowe gromadzone na przestrzeni lat funkcjonowania instytutu stanowią niezastąpione źródło informacji o procesach zachodzących w atmosferze okołoziemskiej i kosmosie. Na dzień dzisiejszy wszyscy zainteresowani wynikami badań lub danymi pomiarowymi mogą w sposób bezpośredni skorzystać z zasobów instytucji. Obecnie nie jest możliwe dotrzeć do unikalnych, często jedynych źródeł wyspecyfikowanych danych w inny sposób za wyjątkiem zorganizowania indywidualnej wizyty w CBK PAN, co pochłania czas, generuje koszty i nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty uzyskania wymaganej informacji. Brak zdigitalizowanych zasobów CBK PAN skutkuje zatem brakiem poszerzania wiedzy przez naukowców, ale i specjalistów czy studentów, oraz hamuje rozwój gospodarczy przedsiębiorstw różnych branż, które pozbawione są dostępu do tych danych.

Udostępnione w ramach projektu openSPACE dane stanowić będą nowe otwarcie, przełom na rynku krajowym i także międzynarodowym, nie tylko branży kosmicznej. W oparciu o udostępnione surowe dane naukowe będą powstawać rozwiązania, ulepszone algorytmy, aplikacje. Niewątpliwie surowe dane naukowe są motorem prac badawczo-rozwojowych, można to uznać za fakt. W pierwszej kolejności znajdą zastosowania w firmach, podnosząc konkurencyjność branży kosmicznej, a następnie będą przenikać do podmiotów z pozostałych sektorów, oferujących rozwiązania usprawniające w skali masowej: geofizyce, telemetrii, komunikacji, teleinformatyce, informatyce, energetyce, rolnictwie czy zarządzaniu środowiskiem ekologii. Dzięki olbrzymiemu wolumenowi, obejmującemu blisko 70 lat badań i zgromadzonych w tym czasie źródłowych dokumentów pozwolą na wypracowywanie mniej zawodnych rozwiązań na przykład w komunikacji radiowej, lotniczej, morskiej, nawigacji GPS i szeregu innych.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content