Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

High value open data repository
of Earth and space observations

Produkty

Dane jako produkt nauki

Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, który zakłada digitalizację danych dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej i wokółziemskiej oraz Ziemi, zbieranych i opracowywanych w Centrum Badań Kosmicznych PAN, przechodzi obecnie kolejną fazę realizacji tj. selekcję, oznaczanie zasobów i poprawianie ich jakości. Jednocześnie trwa przygotowanie odpowiedniej jakości materiałów do udostępnienia w Internecie w stosownych formatach. Projekt openSPACE już teraz można nazwać specyficznym nie tylko ze względu na rozpiętość i złożoność procesów, które zostaną wdrożone podczas realizacji zadań cyfryzacji ogromnej ilości różnorodnych danych, ale także poprzez jego rangę, przy czym openSPACE nie powiela rezultatów innych projektów.

Upowszechnienie pokaźnych rozmiarów ilości zasobów danych generowanych latami przez skomplikowaną aparaturę, tworzącą między innymi obszerne zbiory jonogramów, danych grawimetrycznych i klinometrycznych, danych rejestrowanych przez satelity, rejestrowanych pomiarów laserowych satelitarnych przestrzeni okołoziemskiej oraz danych nauki branży kosmicznej, stanowi wartość o znaczeniu globalnym.

Jak jednak sklasyfikować produkty openSPACE? Zdaniem realizatorów na pewno należy wyróżnić powstające repozytorium danych bezpłatnych z obserwacji Ziemi i Kosmosu, opracowywaną bazę ekspertów branży kosmicznej, słowniki metadanych dla zgromadzonych zbiorów, które będą stanowić wzorcowe standardy opisu metadanymi danych dotyczących obserwacji Ziemi i kosmosu. Powstaną również przewodniki do korzystania z danych CBK PAN z uwzględnieniem dobrych praktyk ich wykorzystania. Natomiast odbiorcami tych produktów będą interesariusze ze środowiska naukowego, organizacje pozarządowe, edukatorzy, albo przedsiębiorstwa i firmy działające w branży kosmicznej oraz w obszarach telekomunikacji, energetyce, geodezji, geofizyce, ze szczególnym uwzględnieniem startupów lub spółek celowych powoływanych do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych z zastosowaniem technik kosmicznych. A więc produkty openSPACE poprzez udostępnienie ich nieodpłatnie w Internecie będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w sektorze publicznym – jednak z szerszym przeznaczeniem nie tylko w Polsce. Należy też podkreślić wartość niektórych danych o znaczeniu historycznym. Z uwagi na przykład na ten aspekt, dane będą mogły być wykorzystywane nie tylko w wymiarze edukacyjnym, gospodarczym i społecznym, ale też kulturowym.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content